Oosteinde 19

2611 VA Delft

 T: 015-215 78 00

 F: 015-212 04 51

info@vwadviseurs.nl
 

 
 
 

 Nieuwsbrief

 
   
   

Belangrijke nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is primair bedoeld voor onze eigen hypotheekklanten, maar de inhoud bevat belangrijke informatie dat wij alle relaties (nogmaals) op hoogte willen brengen van gewijzigde regelgeving die flinke financiële consequenties kan hebben.

Inhoud nieuwsbrief:

  1. Omzetten aflossingsvrije hypotheek naar (bank)spaarhypotheek tot uiterlijk 1 maart a.s. mogelijk

 

  1. Omzetten box 3 polis naar Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) in box 1 tot 1 april a.s. mogelijk

 

  1. Gedetailleerde uitleg kapitaalverzekering omzetten naar KEW

1. Omzetten aflossingsvrije hypotheek naar (bank)spaarhypotheek
Indien u een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek heeft, dan kunt u wettelijk gezien tot 1 april 2013 deze lening nog omzetten naar een (bank)spaarhypotheek. Na deze datum is het voor de geldverstrekkers niet meer mogelijk om de hypotheek om te zetten in een (bank)spaarhypotheek.

Met het omzetten van de aflossingsvrije hypotheek naar een (bank)spaarhypotheek gaat u de verplichting aan maandelijks een bedrag te sparen om aan het einde van de rit een gedeelte of de volledige hypotheekschuld af te lossen. Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn omdat u maandelijks spaart en pas aan het einde van de looptijd de hypotheek aflost.

Indien u besluit om uw hypotheek niet aan te passen dan verandert er in beginsel niets, uw aflossingsvrije hypotheek blijft gehandhaafd. U kunt wel uw lening jaarlijks met een vast percentage boetevrij aflossen. U blijft flexibel en uiteraard daalt de schuld en de daarbij behorende maandlast.

Gezien de administratieve handelingen die gepaard gaan met een omzetting van de hypotheek hebben veel geldverstrekkers een deadline voor de omzettingen gesteld. Over het algemeen is het dat de verzoeken voor de hypotheekomzettingen uiterlijk voor 1 maart 2013 bij de geldverstrekker binnen dienen te zijn. Dit betekent voor u indien u uw hypotheek wilt omzetten dat wij dit z.s.m. van u moeten horen!

2. Omzetting kapitaalverzekering in KEW tot uiterlijk 1 april a.s.
De geldverstrekkers eisten dat er vermogen binnen de hypotheek moest worden opgebouwd of uw eigen wens is geweest vermogen binnen de hypotheek op te bouwen. Veelal is de kapitaalverzekering geadviseerd. De keuze was te kiezen voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) of een Box 3 polis (ook wel genoemd kapitaalverzekering).

KEW
Als deze keuze gemaakt is dan wordt het opgebouwde vermogen niet tussentijds belast in Box 3 en de uitkering wordt veelal onbelast uitgekeerd. Daar staat tegenover dat uitkering verplicht aangewend moet worden om de hypotheekschuld af te lossen.

Box 3 polis
Ook was het mogelijk er (nog) geen KEW van te maken. Het idee is dat uw bezittingen lager zijn dan € 21.139 per persoon en dat u dus geen belasting hoeft te betalen over uw Box 3 vermogen. Voordeel is dat u een vrije keuze heeft om de uitkering al dan niet te gebruiken ter aflossing van de hypotheek (dus geen verplichting). U kon met deze optie altijd alsnog verzoeken om een KEW te plaatsen op uw polis. Dit kan door gewijzigde regelgeving nog maar tot uiterlijk 1 april!

Indien u besluit er geen KEW van te maken, zal de (toekomstige) waarde van de polis jaarlijks in Box 3 dienen te worden opgegeven. Veelal zal dit leiden tot het betalen van belasting (de zogenaamde vermogensrendementsheffing). 

3. Gedetailleerde uitleg kapitaalverzekering omzetten naar KEW

Omzetten box 3 polis naar Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) in box 1
In het wetsvoorstel Belastingplan 2013 is onder andere opgenomen dat er vanaf 1 januari 2013 geen nieuwe Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) meer mag worden afgesloten. Voor bestaande kapitaalverzekeringen is een uitzondering gemaakt. Deze verzekeringen kunnen volgens het wetsvoorstel uiterlijk tot 1 april 2013 alsnog worden omgezet naar een KEW. Vooral wanneer u een kapitaalverzekering in box 3 (met het doel uw hypotheek hiermee (deels) af te lossen) heeft afgesloten na 14 september 1999 kan dit grote gevolgen hebben voor de fiscale heffing over de waarde en uitkering van uw kapitaalverzekering.

In het verleden is regelmatig besloten om bij het aangaan van een kapitaalverzekering (afgesloten na 14 september 1999) niet direct expliciet te bepalen dat het kapitaal bij uitkering moet worden aangewend voor de aflossing van de eigenwoningschuld. In fiscaal jargon noemt men dit "plaatsing van de kapitaalverzekering in box 3".

Zolang het totaal saldo van bezittingen en schulden voor een belastingplichtige onder het heffingsvrij vermogen in box 3 (€ 21.139, - per persoon) blijft, wordt op deze manier een grotere flexibiliteit bereikt. Immers de opgebouwde waarde van de kapitaalverzekering wordt niet belast in box 3 en zou dat, als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), in box 1 ook niet zijn geweest. Daar staat tegenover dat het kapitaal, anders dan bij een KEW, ook voor consumptieve doeleinden kan worden aangewend.

Zodra de belastingplichtige met zijn totale vermogen in enig jaar wel boven het heffingsvrij vermogen in box 3 uitkomt, wordt het voor de belastingplichtige relevant om te bezien of de kapitaalverzekering in een KEW moet worden omgezet. Immers, op dat moment is de kapitaalverzekering belast in box 3, maar is als KEW onbelast in box 1. Het KEW regime laat de ruimte voor zulke afwegingen. Echter, na 31 december 2012 mogen volgens het wetsvoorstel geen nieuwe KEW’s meer worden afgesloten.

Voor bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 is een uitzondering gemaakt: die mogen tot 1 april 2013 omgezet worden in een KEW.

Hoe kunt u controleren of uw kapitaalverzekering een KEW is?
Er is sprake van een KEW indien op een van de polisbladen van uw kapitaalverzekering een clausule is geplaatst met een soortgelijke tekst als onderstaand: De begunstigde zal de verzekerde uitkering aanwenden ter aflossing van de eigenwoningschuld in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001 van de verzekeringnemer, van diens echtgeno(o)t(e) of van degene met wie de verzekeringnemer duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.

Kapitaalverzekering afgesloten vóór 15 september 1999
Als uw kapitaalverzekering vóór 15 september 1999 is afgesloten, of uw verzekering is een voortzetting van een verzekering van vóór 15 september 1999 is omzetting voor 1 april 2013 vaak minder urgent, daar u in dat geval gebruik kunt maken van een bezittingsvrijstelling in Box 3. Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken, gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw kapitaalverzekering moet vóór 15 september 1999 zijn afgesloten.
  • Na 13 september 1999 mag het verzekerde kapitaal niet zijn verhoogd en de looptijd mag niet zijn verlengd.

De bezittingsvrijstelling bedraagt maximaal € 123.428,- per verzekeringnemer/belastingplichtige. De gezamenlijke bezittingsvrijstelling bedraagt dus maximaal € 246.856,-. Deze bezittingsvrijstelling is tijdelijk en vervalt met ingang van 14 september 2029. Als de waarde van uw polis(sen) hoger is dan dit bedrag, mag u de vrijstelling aftrekken van de waarde van uw polis. Het restant geeft u dan op in Box 3.

Het is van groot belang dat u zich deskundig laat adviseren of het voor u raadzaam is om uw bestaande box-3 kapitaalverzekering(en) om te zetten in een KEW.

Extra aandacht voor de losse kapitaalverzekeringen
U heeft bijvoorbeeld in het verleden een hypotheek afgesloten met een kapitaalverzekering via een ander intermediair en/of is deze niet verpand bij uw huidige geldverstrekker. Let dan op wellicht heeft u wel de bedoeling met de uitkering de hypotheekschuld af te lossen. Ook voor deze polissen geldt bovenstaande.

Vanzelfsprekend kunt u daarbij gebruik maken van onze expertise. U kunt ons mailen op info@vwadviseurs.nl

 

   
   

social

   
         

Copyright © V&W Adviseurs. Lees ook op onze website de disclaimer. www.vwadviseurs.nl